โครงการ การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 1 การผลิตสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น