ผู้วิจัย

รณชัย คนบุญ

บทคัดย่อ

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ด้านสุขภาพจิต ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และระบบการศึกษา สังคมเกิดการปรับตัวและก่อเกิดมาตรการในการดำเนินชีวิตในรูปแบบ “ความปกติใหม่” ซึ่งมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและปัญหาที่พบภายใต้ “ความปกติใหม่” ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพของการเรียนด้วยรูปแบบใหม่นี้จะมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการเรียนในชั้นเรียนก็ตาม แต่ความเร่งด่วนของการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้สอนขาดการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสื่อออนไลน์ ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการสอน และบุคลากรด้านเทคโนโลยี

บรรณานุกรม

Aieminthra, K. (2020). The effects of Covid-19 on Thai semester. Retrieved July 6, 2020, [Internet]. 2020 [cited 2020 July 6] Available from: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872053 (in Thai) Ananthothai, T. (2020). “Nnew Nnormal” Thai education and four new ways of learning. Retrieved July 6, 2020, from [Internet]. 2020 [cited 2020 July 6] Available from: https://www.thebangkokinsight.com/367124/ (in Thai) Boonsiripunth, M. (2020). What does the ‘new normal’ mean? When COVID-19 pushes us into a new normal life [Internet]. Retrieved July 6, 2020, from 2020 [cited 2020 July 6]. Available from: https://www.bangkokbiznews.com/ news/detail/882508 (in Thai) Buathong, T. (2020). Online learning: Tele-learning in an epidemic era with inequality in education. Retrieved July 6, 2020, from [Internet]. 2020 [cited 2020 July 6] Available from: https://www.bbc.com/thai/thailand-52766138. (in Thai) Bunlue, S. (2017). The Suitable Model of Online Learning and Teaching for Ubon Ratchathani Rajabhat University. Journal of Roi Et Rajabhat University, [Internet]. 2017 [cited 2020 July 6]; 11, :182-196. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article /view/176371/134753 (in Thai) Chamnian, M. & , Chamnian, K. (2018). Benefits, Problems and Solutions of Using Online Media in Studies with Efficiency in Schools, Nakhon Si Thammarat Province. Ratchaphruek Journal, [Internet]. 2018 [cited 2020 July 6]; 1, 6:113-121. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Ratchaphruekjournal/article/view/153350/111751 (in Thai) Department of disease control, Ministry of public health. (2020). Diagram of finding an infected person/ Inspect the warning area. Retrieved July 6, 2020, [Internet]. 2020 [cited 2020 July 6]. Availiable from: https://covid19.ddc.moph.go.th/ (in Thai) Dharmniti Corporation of Professional. (2020). How to adjust? Life and business survive in the new normal era. Retrieved July 6, 2020, [Internet]. 2020 [cited 2020 July 6] Available from: https://www.dharmniti.co.th/new-normal/ (in Thai) Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. (2020).. 7 ways to social distance against anti-COVID 19. [Internet]. Retrieved July 6, 2020, from 2020 [cited 2020 July 6]. Availiable from: https://med.mahidol.ac.th/th/COVID-19/regulation/19mar2020-1448 (in Thai) Fakcharoenphol, W., Chaowatthanakun, K., Varasunun, P., Nugultham, K., Laohammanee, K., Suwannaphichat, S., et al. (2020). Readiness to Implement the Online Learning Management John Hopkins Center for Communication Program. (2020). COVID-19 communication network . Retrieved July 6, 2020, [Internet]. 2020 [cited 2020 July 6] Available from : https:// ccp.jhu.edu/tag/covid-19/ Kala, S. &, Chatchawet, W. (2016). Effects of E-learning Midwifery Preparedness Program on Nursing Students’ Decision-making Skills and Achievement of a Comprehensive Examination. Songklanagarind Journal of Nursing, [Internet]. 2016 [cited 2020 July 6]; 36,:182-196. Available from: https://www.nur.psu.ac.th/journal/file/3182file30363045.pdf (in Thai) Kittirattanapaiboon, P., (2020editors). A Guide for Social, Mind, and Health care Personnel in Covid-19 crisis. Nonthaburi: Department of Mental Health, Ministry of public health. 2020. (in Thai) Martinez, M. (2020). Deeper Learning: The New Normal. Retrieved July 6, 2020, from [Internet]. 2020 [cited 2020 July 6] Available from: https://www.advanc-ed.org/source/deeper-learning-new-normal (in Thai) Pittayapongsakorn, N. (2020). What is the new normal of Thai education? When Thai education online learning is not the answer. Retrieved July 6, 2020, from [Internet]. 2020 [cited 2020 July 6] Available from: https://tdri.or.th/2020/05/desirable-new-normal-for-thailand-education/ (in Thai) Pragholapati, A. (2020). COVID-19 impact on students. EdArXiv, [Internet]. 2020 [cited 2020 July 6]; 2020, :1-6. Rose, S. (2020). Medical student education in the time of COVID-19. Jama [Internet]. 2020 [cited 2020 July 6], ;323, :2131-2132. Availiable from: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764138 Sapnirund, R. (2020). Occupation and profession are the same. Retrieved July 6, 2020, from [Internet]. 2020 [cited 2020 July 6] Available from: https://www.matichon.co.th/columnists/news_548930. (in Thai) The institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2020). How well are the schools and students ready? With teaching and learning online: PISA findings. Retrieved July 6, 2020,[Internet]. 2020 [cited 2020 July 6] Available from: https://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2020-51/ (in Thai) under the Covid-19 Pandemics. Journal of Education and Human Development Sciences [Internet]. , 2020 [cited 2020 July 6]; 4, :44-61. . Available from: http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/3528/1711 (in Thai) Vichaiyut Hospital. (2020). New normal Life-changing after COVID-19 [Internet]. Retrieved July 6, 2020, 2020 [cited 2020 July 6]. Available from : https://www.vichaiyut.com/th/health/informations/new-normal-covid19/ (in Thai) Visanuyothin, T. (2020). Image files and Prime minister’s speeches [Internet]. 2020 [cited 2020 July 6] Retrieved July 6, 2020, from . Available from: https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/3101 (in Thai) Wongyai, W., Patphol, M. (2020). New normal learning. Bangkok: Srinakharinwirot University; 2020. (in Thai) World Economic Forum. (2020). Coronavirus in China – Insights on the Impacts and Opportunities for Change. Retrieved July 6, 2020,[Internet]. 2020 [cited 2020 July 6] Available from: https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-china-opportunities-change/

ความคิดเห็น