วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ในรูปแบบ Online คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น