เข้าร่วมและเป็นผู้จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 

ความคิดเห็น