29 สิงหาคม 2563 จบหลักสูตรการอบรมเรื่อง เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผลิตโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนในแพลตฟอร์มของ Thai MOOC สถานการณ์โควิท ทำให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกันมากขึ้น ความรู้มีอยู่ทุกที่

ความคิดเห็น