พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยทีมวิทยากร จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ สนุกสนาน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จัดโดย งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน

ความคิดเห็น