สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรมเทศบาลตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย โดยจัด 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 9-10 กันยายน 2563 และ รุ่นที่ 2 11-12 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

https://mongkolonline.com/

ความคิดเห็น