ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโตและโดมอเนกประสงค์ (BRU DOME)

ความคิดเห็น