สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการเปิดรั้ว รปศ. สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ “เส้นทางสู่นักปกครอง” โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประธานพิธีเปิดโครงการ  และทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เส้นทางสู่นักปกครอง” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในการจะก้าวเป็นผู้นำในอนาคต วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น