http://pa.bru.ac.th/2020/08/19/%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2/

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมนำเสนอโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 91 คน เรียนในรายวิชา 2554901 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ร่วมในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำนักศึกษาในกระบวนการทำงานวิจัย 3 บทแรกเป็นอย่างดี

ความคิดเห็น