วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ปฏิบัติหน้าที่ในนามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย

ความคิดเห็น