วิทยากรอบรมครูในจังหวัดบุรีรัมย์ “การตัดต่อด้วย Corel 2020”  ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ความคิดเห็น