ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีพลังงานและธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อรับสถานการณ์ Covid-19” วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ ดร.โกวิทย์ ดอกไม้ วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมงานเทศบาลตำบลสีวิเชียร ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน โดยได้ให้ความรู้ทางด้าน หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินกับน้ำใต้ดิน ความสำคัญของแหล่งน้ำในชุมชน หลักการวางตำแหน่งของระบบธนาคารน้ำใต้ดิน อารยธรรมของการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งได้มีการศึกษาฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานและธนาคารน้ำใต้ดิน

การจัดทำเทคโนโลยีพลังงานและธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อรับสถานการณ์ Covid-19 ในครั้งนี้ มุ่งที่จะให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้เข้าใจถึงการนำเทคโนโลยีพลังงานและธนาคารน้ำใต้ดินมาปรับใช้เพื่อรับกับสถานการณ์ Covid-19 โดยนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเมื่อบุคลากรได้เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีพลังงานและธนาคารน้ำใต้ดินมาปรับใช้ แล้วก็จะเริ่มเกิดจิตสำนึกที่ดีเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานสามารถนำไปปรับใช้รับกับสถานการณ์ Covid-19  ซึ่งจะทำให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

ความคิดเห็น