ผู้วิจัย

นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง

บทคัดย่อ

This research was carried out at the Rajabhat Universities in the northeastern of Thailand to investigate problems and needs in using English language of international relations officers. The samples comprised 18 international relations officers from 11 Rajabhat Universities selected by purposive sampling technique. The data were collected by using questionnaire and the collected data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. The responses in open-ended section were analyzed by using content analysis. The findings were as follows: 1. The most problematic skill for international relations officers was writing skill, while reading was the least problematic skill. The other problematic English skills were listening, speaking and reading, respectively. 2. The findings found that listening skill was needed the most for the international relations officers in their works at the highest level, followed by writing, speaking and reading skills, respectively. The research findings provide many useful suggestions for improving international relations work of Rajabhat Universities in Thailand and this study would be useful for course designers to organize English courses for the international relations officers. The findings could also be useful to the researchers who want to study in related areas. Keywords: Problems, needs, English skills, international relations officers

บรรณานุกรม

Brown, J. D. (1995). The Elements of Language Curriculum: A Systematic Approach to Program Development. New York: Heinle & Heinle. Darasawang, P. (2007). English Language Teaching and Education in Thailand: A Decade of Change English in Southeast Asia: Varieties, Literacies and Literatures. Cambridge: Cambridge University Press. Dudley-Evans, T. & St John, M. J.(1988). Development in ESP: A Multidisciplinary Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Khamkaew, S. (2009). Needs and Problems in English Listening and Speaking Skills: A Case Study of the Metropolitan Police Officers at Counter Service at Chanasongkram Police Station. Master’s Thesis. Bangkok: Srinakharinwirot University. Krabi Provincial Office for Local Administration. (2015). Retrieved 19 November 2019, from http://www.krabilocal.go.th/2010/?menu=doc20160303. Krause, S. (2003). Need Analysis. Retrieved 19 November 2019, from http://linguistics.byn.edu/resources/volunteers/ TESOLBYU_NeedsAnalysis.html. Nunan, D. & Lamb, C. (1996). The Self-directed Teacher: Managing the Learning Process. Cambridge: Cambridge University Press. Planning Division. (2018). Role of the international relations affair. Retrieved 26 August 2018, from https://planning.buu.ac.th/module/page.php?module=content/ vites&file=vites_work.html. Prachanant, N. (2012). “Needs analysis on English Language Use in Tourism Industry,” Procedia - Social and Behavioral Sciences. 66 : 117 – 125. Rattanawaropas, W. (2016), Problems and Needs of English Language Communication by Support Staff at Buriram Rajabhat University. Master’s Thesis. Buriram: Buriram Rajabhat University. Ruppawn, N. (2014). Needs and Problems on English Skill for Staff Members at the Elephant Study Center. Master’s Thesis. Buriram: Buriram Rajabhat University. Saipimpin, W. (2015). Approaches to Competency Development of International Relations Officers of the Office of International Affairs, the Secretariat of the Senate to Efficiently and Effectively Support International Mission of the Senate. Individual Study: Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs: Ministry of Foreign Affairs. Shodhganga. (2019). Writing Skill: An Overview. Retrieved 30 December 2019, from https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/51437/7/07_chapter3.pdf. Tamtani, M. (2019). “English Listening Difficulty of Passenger Service Officers, State Railway of Thailand”, Journal of Liberal Arts: Rangsit University: 2(14):111-126. Ungkanawin, K. (2017). “Thai Education 4.0 in the Context of Education Management for Sustainable Development”. Educational Management Journal: Srinakharinwirot University: 14(26):149-151. Yoyram, K. (2016). Problems and Needs in Using English Language of Staff at Bright Future International Training and Service (BFITS). Master’s Thesis. Buriram: Buriram Rajabhat University.

หน่วยงานการอ้างอิง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

pdf ปัญหาและความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษ-กรรณิการ์

ขนาดไฟล์ 274 KB | จำนวนดาวน์โหลด 151 ครั้ง

ความคิดเห็น