โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตัดต่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์”  ไฟล์วีดีโอตัดต่อ จากโปรแกรม Adobe Premiere เพื่อสร้างวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ อาคารนวัตปัญญา ห้องปฏิบัติการ หงส์พันธ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

About the author

การศึกษา ระดับอนุปริญญา: เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) ระดับปริญญาตรี: ภาษาอังกฤษ (คบ) ปริญญาตรี 2 ปี หลัง ตำแหน่งพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคิดเห็น