การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ LMS และ google meet ในรายวิชาจิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน

About the author

ชื่อ –นามสกุล: นางสาวศิริภิญญา ตระกูลรัมย์ วัน เดือน ปี ที่เกิด: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2525 ประวัติการทำงาน: พ.ศ. 2552 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาแนะแนว โรงเรียนสาธิตบางนา พ.ศ. 2552 อาจารย์พิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ.2553 - 2562 อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2562- ปัจจุบัน อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลงานทางวิชาการ - หนังสือ “จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น” - เอกสารประกอบการสอน “จิตวิทยาสำหรับครู” ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุ่มในการเสริมสร้างปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมที่นำไปสู่การออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ (วิทยานิพนธ์) วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มิ.ย.52 – พ.ย.52). 2552 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท งานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุ่มที่มีต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (หัวหน้าโครงการ)วารสาร ICSSS 2011 International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาตามแนวอริยสัจ 4 เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การพัฒนาการเห็นคุณค่าแห่งตนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556) 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของนักศึกษาตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557) 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลของโปรแกรมแนะแนวกลุ่มเพื่อพัฒนาการสร้างเป้าหมายของชีวิตของนักศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การศึกษาองค์ประกอบพฤติกรรมความใส่ใจของนักศึกษาวิชาชีพครู วารสารศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 14 (เมษายน-มิถุนายน 2562) 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การศึกษาพฤติกรรมการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นของนักศึกษาวิชาชีพครู 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมตามแนวคิดการกำกับตัวเองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก บทความวิชาการเรื่อง การศึกษารายกรณีเด็กและวัยรุ่น

ความคิดเห็น