วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 ทาง Online จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร วชิระปัญญาพงศ์ เป็นประธาน ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ และ ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพฯ ได้คะแนนในภาพรวมเท่ากับ 3.57

ความคิดเห็น