ผู้วิจัย

สมหมาย ปะติตังโข และกิ่งแก้ว ปะติตังโข

บรรณานุกรม

สมหมาย ปะติตังโข และกิ่งแก้ว ปะติตังโข. (2561,มกราคม-มิถุนายน). "ฤทธิ์ทาง ชีวภาพของไซเดอโรฟอร์ต้านเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในต้นหอมแดง," วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2(1): 47-58.

ความคิดเห็น