ผู้วิจัย

กิ่งแก้ว ปะติตังโข

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของบทความนี้ คือ (1) เพื่อศึกษาการใชศูนย์วิทยบริการของนักศึกษากัมพูชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (2) เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้ศูนย์วิทยบริการของนักศึกษากัมพูชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ (3) เพื่อได้แนวทางการพัฒนาการบริการของศูนย์วิทยบริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากนักศึกษากัมพูชาจำนวน 22 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากัมพูชาเข้าใช้ห้องสมุด 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเข้าศูนย์วิทยบริการเพื่อการเขียนงานวิจัย เพื่อยืมหนังสือ และบริการสืบค้นสารสนเทศ ปัญหาที่พบ คือ วัสดุสารสนเทศมีไม่ครบตามที่ต้องการ และไม่มีความรู้ในการใช้ OPAC แนวทางการพัฒนาบริการของศูนย์วิทยบริการคือ จัดบริการสอนหรืออบรมการใช้ห้องสมุดนอกเวลาเรียน และควรขยายเวลายืม-คืนให้มากกว่าเดิม

บรรณานุกรม

กิ่งแก้ว ปะติตังโข. (2553, มกราคม-มิถุนายน). "การใช้ศูนย์วิทยบริการของนักศึกษากัมพูชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์," รมยสาร. 8(1): 23-32.

ความคิดเห็น