เป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รุ่นที่ 2วันที่ 22-24 พฤษภาคม โดยใช้ระบบออนไลน์ ด้วย Google Meet สำหรับครูในจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น