ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการ จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงขอแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้

๑. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา อาจารย์สุภาพร บุญมี และอาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล ในการสอบสัมภาษณ์เป็นแบบสอบสัมภาษณ์ออนใลน์ผ่าน Google Meet การสอบสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่น

ความคิดเห็น