เป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 พฤษภาคม โดยใช้ระบบออนไลน์ ด้วย Google Meet สำหรับครูในจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น