การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  รุ่นที่ 3 วันที่ 23 เมษายน 2563

หัวข้อการอบรม
-การใช้ Google Hangout Meet ในการสอนแบบเรียลไทม์และประชุมทางไกล

– การใช้ Leaning Management System (LMS) ในการเรียนการสอนออนไลน์
     – การขอสร้างรายวิชา
     – การลงทะเบียนและนำนักศึกษาเข้าสู่รายวิชา
– การเพิ่มไฟล์ บทเรียน เอกสาร เข้าไปในรายวิชา และการเพิ่มลิงก์ต่าง ๆ
– การสร้างกิจกรรมส่งงาน ส่งการบ้านและการให้คะแนน
– การเช็คเชื่อชื่อนักศึกษา และการทำเอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย

 

ความคิดเห็น