ภาวะผู้นา ในการทางานกับผู้อื่น อย่างสมดุล
ภาวะผู้นา ในการทางานกับผู้อื่น อย่างสมดุล
ภาวะผู้นำ = การมีอิทธิพลต่อคนอื่น
• ผู้นาแท้ = มีภาวะผู้นา
• ภาวะผู้นาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
เกิดจากภายใน ไม่จาเป็น
ต้องมีตาแหน่งทุกคนมีภาวะผู้นาซ่อนอยู่ในตัวเองภาวะผู้นาเป็นบุคคลแรกที่ควรนา
คือตัวเอง ภาวะผู้นาเป็นการให้พลังกับคนอื่น

ความคิดเห็น