การประชุม อาจารย์ ข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ความคิดเห็น