ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดการอบรมการสอนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ความคิดเห็น