วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 รับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat complex) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ 530/2563 สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ความคิดเห็น