ตามคำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 129/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการดำเนินงานบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

ความคิดเห็น