ตามคำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 127/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการดำเนินงานบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ในโครงการวิจัยการถอดองค์ความรู้ด้านทุนมนุษย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น