วันที่ 11-12 มกราคม 2563

จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน ICT Literacy ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 1-2-3 จำนวน 70 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารนวัตปัญญา

ความคิดเห็น