ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562 ลงทะเบียนแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารผ่านระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.63 – 3 เม.ย.63 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะดำเนินการโอนเงินค่าประกันของเสียหายให้ภายในวันที่ 7-9 เม.ย.63

ความคิดเห็น