วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดงาน HRM Internship Exhibition’ 2020 โดย รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลับมานำเสนอและรายงานผลการฝึกงานของตนเอง โดยมีอาจารย์ในสาขาและนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าชมงาน ซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นกันตามอัธยาศัย

ความคิดเห็น