วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์  2563 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ในการเก็บข้อมูล ถ่ายภาพนิ่ง ภาเคลื่อนไหว เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผิลตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน” ที่ชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น