วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่ 1  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์เฉลิมเกียรติ เย็นเพ็ชร เป็นวิทยากร และ รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ความคิดเห็น