วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

เข้ารับการอบรมในโครงการ “การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในยุคของการเปลี่ยนแปลง” จัดโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการบริหารวิชาการ กรรมการบริหารหลักสูตร มีความรู้ ตระหนักในยุคของการเปลี่ยนแปลง สามารถบริหารมหาวิทยาลัยได้ทันต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็น