15-16 กุมภาพันธ์ 2563  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา สู่ความเป็นเลิศ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

เรื่อง การใช้งานใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ โปรแกรม Adobe Indesign เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน  ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   

ความคิดเห็น