วันที่ 19 ตุลาคม 2562 พานักศึกษาลงพื้นที่ติดต่อนัดหมายกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมายตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอเข้าประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ความคิดเห็น