วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมมหิธรปุระ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม 

โครงการทำความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (MOU) เน้นบูรณาการการทำงานวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น โดย

มรภ.บุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (AFMA) ลงนามความร่วมมือ พัฒนาเชิงพื้นที่บนดินแดนภูเขาไฟ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (AFMA) และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการทำความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (MOU) เน้นบูรณาการการทำงานวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

 

ความคิดเห็น