15 มีนาคม 2563 ผลงานสร้างสรรค์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ตกแต่งภาพ เพื่อนำภาพไปใช้ในงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณา

 

ความคิดเห็น