วันที่ 4 มีนาคม 2563

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้ารับการทดสอบ Digital Literacy Baseline จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ 84 คน สอบผ่านเกณฑ์ 59 คน จำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด = 70.24% จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด

ความคิดเห็น