อาจารย์จุฑามาศ  พรหมทอง เข้าร่วมประชุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การจัดการห้องสมุดเบื้องต้น วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 13.30  -18.30 น  ณ  ห้องประชุม อาคาร complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น