9-10 พฤศจิกายน 2562

จัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา โดย รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเยาวชนแกนนำ วิสาหกิจชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ และประชาชนผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ในเขตตำบลสวายจีก

 

ความคิดเห็น