วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562

จัดกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเยาวชนแกนนำและนักเรียนจากเทศบาลตำบลสองชั้น และเทศบาลตำบลหลักเขต

ความคิดเห็น