วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563 โดยในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้นำกลุ่มอาชีพในเทศบาลตำบลสองชั้น เยาวชนแกนนำ และนักเรียนจากตำบลหลักเขต

ความคิดเห็น