16-17 พฤศจิกายน 2562

จัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการอบรมภายใต้โครงการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563 โดยในรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการอบรมคือคุณครู และเยาวชนรุ่นเล็กจากโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

ความคิดเห็น