วันที่ 12 เดือน ธันวาคม 2562
…เข้ารับการอบรมเพื่อเต็มความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา…ประเด็นการกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558

ความคิดเห็น