การจัดโครงการบริการวิชาการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี ของคนในชุมชนบ้านโคกสะอาด ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลจากการจัดโครงการบริการวิชาการคนในชุมชนมีความรักสามัคคี ปรองดอง มีความภาคภูมิในหมู่บ้านของตนเอง ผู้สูงอายุในชุมชนเป็นที่รักของลูกหลาน เป็นต้นแบบให้กับลูกหลาน ทำให้ ลูกหลานรุ่นหลัง ๆ มีความสามัคคี รักใคร่ปรองดอง และทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

ความคิดเห็น