อบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรัรัมย์

รายละเอียด ดังลิงก์แนบ
http://crm.bru.ac.th/2019/11/21/research-develop/?fbclid=IwAR3XB6Oi7l_X-OsBvuuD-2CgOsWCSgx9HpH_ZuqY9d_rGRpBlMqXMXCRw70

ความคิดเห็น