วันที่ 4 -5 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้การนำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธ์ ศาสตราจารย์เมธี ดร.สุทธิพงษ์ หกสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล วิเชียรศิลป์ อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตำบลเจริญสุข ตำบลถาวร และตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมีเป้าหมายในการถอดบทเรียน การดำเนินการในพื้นที่ และวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาร่วมกับคนในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบล โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเป็นพื้นที่ต้นแบบการวิจัยเชิงพื้นที่บนศักยภาพดินแดนภูเขาไฟ 3 ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ คือภูเขาไฟเขาอังคาร ภูเขาไฟเขาหลุบ และภูเขาไฟเขาพนมรุ้ง จากการลงพื้นที่ทุกจุดตั้งแต่ชุมชนเจริญสุข วัดเขาพระอังคาร วัดเขาหลวง กลุ่มทอผ้าตำบลถาวร โรงสีข้าวภูเขาไฟถาวรเทศบาลตำบลถาวร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยายแย้มวัฒนา โรงทอผ้าอัปสรา และแหล่งหินบะซอลต์เขาอังคาร ได้รับการต้อนรับจากชุมชนอย่างอบอุ่น และได้แนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและแรงงานคืนถิ่นอย่างยั่งยืน บนฐานการทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

ความคิดเห็น