โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กลับจากการฝึกประสบการณ์วิชา ได้มาเล่า บรรยาย ประสบการณ์ในการไปฝึกงาน ให้กับคณาจารย์ น้อง ๆ ของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ได้ฟัง พร้อมทั้งน้อง ๆ ยังได้เก็บเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกสถานประกอบการที่ไหนในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ปีหน้า

ความคิดเห็น